Sine musika nula vita!!!Sine vita nula musika!!!

Duben 2009

ZO kraj 2009

15. dubna 2009 v 18:37 Zeměpisná olympiáda
Na krajské kolo Zeměpisné Olympiády s náma jela naštěstí Věrka. Jeli jsme opět vlakem v sestavě já, Kuba Líbal, Markéta Duchoslavová a Věrka Fikarová, nejlepší profesorka Zeměpisu široko daleko. Do ZŠ České Mládeže v Ústí nad Labem, kde se olympiáda konala, jsme dorazili poměrně brzo. Asi o třičtvrtě hodiny později probíhalo zahájení, vysvětlení pravidel a následně rozdání prácí bez Atlasu. Úplně jsem žasla, jak to bylo lehký ( oproti školnímu, okresnímu kolu, i kolům z předešlých let ). Jediná otázka, kterou jsem nevěděla, co je to NATUR 2000. Měla to být sbírka časopisů a krátkých filmů s biologickou tématikou. Jinak pohodička. Práce s Atlasem byla oproti předešlým ročníkům ZO docela těžká, i když s čim já bych si nevěděla rady ;-) No byla to především práce se Školním Atlasem České republiky. Mě bylo řečeno, že tento Atlas má mít jen kategorie D, takže jsem ho neměla a musela jsem si ho vypůjčit od jisté dívky jménem Kristýna Duong. Tímto jí moc děkuju za výpomoc :) Praktická část byla ale jedna velká hrůza, protože to byla jedna velká matika. No a já a matika to nejde dohromady, takže tam jsem to trochu povorala, protože jsem nevěděla, jak se počítají promile :(. Ale i přesto, po napínavém čekání a ještě napínavějším vyhlašování výsledků, jsem se umístila na 1. místě v kategorii C. Postupuju do celostátního kola a vyhrála jsem moc hezkou knížku Země, karabinku s USB a nějaké mapy. Byla jsem nadšená nejen já, ale hlavně Věrka, která radostí zářila a všechny nás pozvala na zmrzlinový pohár. No a druhý den už to věděla celá škola ;-)

Nejdelší slovo světa ( název bílkovinaté sloučeniny ) -Pro LCH zajímavé...

12. dubna 2009 v 17:20 Blbinky
Délka: 1913 písmenMethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenyl
alanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginylysylglutamyl
glycylalanylphenylalanylvalylprolylphenyl alanylvalylthreonyl
leucylglycylaspartylprolylglycylisol eucylglutamylglutaminyl
serylleucyllysylisoleucylaspartyl threonylleucylisoleucyl
glutamylalanylglycylalanylaspartyl alanylleucyl
glutamyleucylglycylisoleucylprolylphenyl
alanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolyl threonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucyl arginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonyl prolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamyl methionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysyl histidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucyl leucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenyl alanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenyl alanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalyl glycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalyl prolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanyl arginylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginyl valylalanylprolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinyl prolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucyl leucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycyl arginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginyl alanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginyl arginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidyl leucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginyl alanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanyl glycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysyl alanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycyl alanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisol eucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucyl glutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyl lysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanyl
alanylthreonylarginylserine //<![CDATA[ //]]> //<![CDATA[ window.google_render_ad(); //]]>

Filip

5. dubna 2009 v 16:25 Význam jmén
Svátek:26.květen
Druh jména:mužské
Původ:řecký
Význam:milovník koní
Domácké podoby:Fil, Fíla, Filda, Filouš, Filípek
Oblíbenost:velmi oblíbené

Václav

5. dubna 2009 v 16:24 Význam jmén
Svátek:28.září
Druh jména:mužské
Původ:slovanský
Význam:více slavný
Domácké podoby:Vašek, Vašík, Venouš, Venda, Véna, Váša, Váca, Vacek, , Váňa, Vaněk
Oblíbenost:velmi oblíbené

Petra

5. dubna 2009 v 16:24 Význam jmén
Svátek:17.srpen
Druh jména:ženské
Původ:řecký
Význam:skálopevná, skála
Domácké podoby:Péťa, Petruška, Peťka, Petulka, Petrunka, Petunka
Oblíbenost:velmi oblíbené

Karolína

5. dubna 2009 v 16:23 Význam jmén
Svátek:14.červenec
Druh jména:ženské
Původ:německý
Význam:svobodný muž, chlap
Domácké podoby:Karolínka, Kara, Karla, Karlinka, Linka, Lola
Oblíbenost:velmi oblíbené